Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực lâm nghiệp có 10 nội dung văn bản quy phạm pháp luật gồm:
📄 Điều 248, Luật Đất đai năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp năm 2017
📄Nghị định số 04/2024/NĐ-CP ngày 12/01/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
📄Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
📄Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2022 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững
📄Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2028 quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.
📄Thông tư số 17/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 Thông tư ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
📄Thông tư số 20/2023TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ NN&PTNT sửa đổi bổ sung Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng.
📄Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT hướng dẫn một số nội dung định mức kinh tế kỹ thuật lâm nghiệp
📄Thông tư số 22/2023 ngày 15/12/2023 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung một số thông tư về lâm nghiệp
📄Thông tư số 23/2023/TT-BNN&PTNT của Bộ NN&PTNT hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực sử dụng đất và lâm nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *