Quy hoạch nghỉ dưỡng

Quy hoạch nghỉ dưỡng là quá trình đánh giá và xác nhận tính khả thi, phù hợp và đúng đắn của kế hoạch quy hoạch phát triển khu du lịch. đảm bảo rằng quy hoạch đáp ứng các yêu cầu pháp lý, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa và môi trường, đồng thời đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu của các bên liên quan.

Các tiêu chuẩn thẩm định quy hoạch khu nghỉ dưỡng bao gồm:

 1. Tính khả thi kinh tế:
  • Đánh giá khả năng sinh lời và đầu tư của dự án khu nghỉ dưỡng.
  • Đánh giá các rủi ro và hạn chế trong quá trình triển khai.
 2. Tính khả thi kỹ thuật:
  • Đánh giá khả năng triển khai các giải pháp kỹ thuật và công nghệ trong dự án.
  • Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của kế hoạch.
 3. Tính khả thi pháp lý:
  • Đảm bảo rằng dự án tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng và môi trường.
 4. Tính khả thi môi trường:
  • Đánh giá tác động của dự án đến môi trường.
  • Đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
 5. Tính khả thi văn hóa:
  • Đảm bảo tôn trọng và bảo vệ các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của địa phương.
 6. Tính khả thi xã hội:
  • Đánh giá tác động của dự án đến cộng đồng địa phương.
  • Đảm bảo tính bền vững và công bằng trong quá trình phát triển.

Những tiêu chuẩn này đảm bảo rừng Quy hoạch khu nghỉ dưỡng được phát triển một cách bền vững và đáp ứng các yêu cầu của các bên liên quan đến thẩm định quy hoạch khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam bao gồm Luật Quy hoạch năm 2017 và các Nghị định liên quan.

Các văn bản pháp luật là căn cứ để thẩm định các dự án quy hoạch nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Các văn bản pháp luật liên quan đến thẩm định quy hoạch khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam bao gồm:

 • Luật Quy hoạch năm 2017.
 • Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình.
 • Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 08/11/2019 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
 • Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ngày 19/05/2021 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý giá đất và quản lý bất động sản công.
 • Quyết định số 2389/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành “Quy trình thẩm định, giám sát quy hoạch khu nghỉ dưỡng”.
 • Các Thông tư, Quyết định, Hướng dẫn của các Bộ, Ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình, quy hoạch khu đô thị, quy hoạch du lịch, môi trường và các lĩnh vực liên quan khác.

Những văn bản này được ban hành để hướng dẫn, quản lý và điều chỉnh quy trình thẩm định quy hoạch khu nghỉ dưỡng, đảm bảo tính đúng đắn và bền vững của quy hoạch, đồng thời bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và quyền lợi của cộng đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *