Ảnh đại diện

ĐỀ ÁN DU LỊCH SINH THÁI, NGHỈ DƯỠNG, GIẢI TRÍ TRONG RỪNG PHÒNG HỘ MÓNG CÁI

Vị trí TP Móng Cái, Quảng Ninh
Loại hình dự án Quản lý rừng bền vững
Chủ đầu tư BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ MÓNG CÁI
Tổng diện tích 11,987.1 ha
Tiện tích Phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí bền vững. Phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác các giá trị về tài nguyên thiên nhiên, truyền thống văn hóa, tri thức bản địa; mở rộng các loại hình du lịch, quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử và tri thức bản địa của cộng đồng địa phương.
Vai trò tham gia Tư vấn phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí gắn với phát triển rừng bền vững
Đối tác
Mô tả dự án

Đề án định hướng triển khai thực hiện dự án Phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí bền vững. Phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác các giá trị về tài nguyên thiên nhiên, truyền thống văn hóa, tri thức bản địa; mở rộng các loại hình du lịch, quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử và tri thức bản địa của cộng đồng địa phương gắn với quản lý rừng bền vững trong rừng phòng hộ Móng Cái, đảm bảo luật đất đai, lâm nghiệp, luật quy hoạch, luật xây dựng,… và các quy định pháp luật có liên quan.

Xây dựng được một đề án phát triển du lịch tổng thể ở RPH Móng Cái để phát triển như một mô hình du lịch kiểu mẫu về tính bền vững và trách nhiệm, chuyên nghiệp; nguồn thu từ du lịch sẽ góp phần bảo tồn và phục hồi hiệu quả đa dạng sinh học

Xác định được hiện trạng tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn để quy hoạch phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp cho RPH Móng Cái;

Quy hoạch được các khu vực có giá trị chiến lược cho việc phát triển du lịch bền vững và trách nhiệm nhất cho BQL RPH Móng Cái;

Quy hoạch và thúc đẩy các hoạt động du lịch cộng đồng ở vùng đệm, thu hút được lao động địa phương tham gia các hoạt động du lịch, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học;

Đưa ra được các định hướng, giải pháp phát triển và thu hút đầu tư, liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch ở RPH Móng Cái;

Đưa ra lộ trình phát triển và giải pháp thực hiện các hoạt động du lịch ở RPH Móng Cái.

 

Hình ảnh dự án