Ảnh đại diện

Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa

Vị trí Thị xã Ninh Hòa - huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Loại hình dự án Quản lý rừng bền vững
Chủ đầu tư Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Tổng diện tích 53.476.06 ha
Tiện tích Xây dựng các cơ sở khoa học và thực tiễn, đánh giá xác định tài nguyên du lịch tự nhiên, di tích lịch sử có khả năng để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp. Tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào du lịch sinh thái, quảng bá, thương mại. Từng bước tạo nguồn thu và giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo vệ và phát triển rừng.
Vai trò tham gia Tư vấn phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
Đối tác
Mô tả dự án

Phát huy giá trị, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, văn hóa xã hội gắn với giáo dục bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử tại khu vực đề án; làm tiền đề cho việc thu hút vốn đầu tư, từng bước tạo nguồn thu và giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Góp phần thực hiện mục tiêu quản lý rừng bền vững của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa

Thực hiện tốt chủ trương chính sách của Trung ương và Địa phương về quản lý bảo vệ phát triển rừng và phát triển Du lịch sinh thái. Làm cơ sở xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch, tạo dựng các điểm đến hấp dẫn thu hút du khách. Tạo công ăn việc làm cho người dân, đóng góp cho phát triển kinh tế xã  hội của địa phương.

Xây dựng các cơ sở khoa học và thực tiễn, đánh giá xác định tài nguyên du lịch tự nhiên, di tích lịch sử có khả năng để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch  phù hợp. Tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào du lịch sinh thái, quảng bá, thương mại. Từng bước tạo nguồn thu và giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Xây dựng các tuyến, các điểm du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử phù hợp với tiềm năng sẵn có và đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch. Định hướng phương thức tổ chức thực hiện; Quy hoạch địa điểm, quy mô xây dựng công trình phục vụ du lịch theo quy định hiện hành.

Xây dựng các cơ sở khoa học và thực tiễn, đánh giá xác định tài nguyên du lịch tự nhiên, di tích lịch sử có khả năng để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch  phù hợp. Tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào du lịch sinh thái, quảng bá, thương mại. Từng bước tạo nguồn thu và giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Xây dựng các tuyến, các điểm du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử phù hợp với tiềm năng sẵn có và đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch. Định hướng phương thức tổ chức thực hiện; Quy hoạch địa điểm, quy mô xây dựng công trình phục vụ du lịch theo quy định hiện hành.

Xây dựng các giải pháp một cách đồng bộ, hiệu quả về quản lý bảo vệ, duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng tài nguyên và khả năng phòng hộ, giải pháp tổ chức thực hiện đề án, biện pháp tổ chức giám sát hoạt động du lịch sinh thái.

Hình ảnh dự án