Ảnh đại diện

Phương án Quản lý rừng bền vững trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

Vị trí Thành Phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Loại hình dự án Quản lý rừng bền vững
Chủ đầu tư Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Tổng diện tích 853,155 ha
Tiện tích Duy trì diện tích rừng trồng hiện có thông qua thực hiện các giải pháp chăm sóc, nuôi dưỡng rừng đạt thành thục công nghệ, khai thác và trồng lại rừng theo hướng thâm canh và tăng dần diện tích trồng rừng gỗ lớn, Nâng cao chất lượng, giá trị rừng, sử dụng rừng hợp lý bền vững, khai thác phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, giáo dục
Vai trò tham gia Tư vấn phát triển phương án quản lý rừng bền vững
Đối tác
Mô tả dự án

Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc tổ chức quản lý bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng bền vững 853,155 ha; đảm bảo ổn định diện tích rừng hiện có và nâng cao chất lượng rừng trồng; phát triển nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh xã hội hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế và tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động lâm nghiệp nhằm đóng góp ngày càng tăng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sinh thái môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái cộng đồng;

Cung cấp các dịch vụ môi trường rừng, du lịch, giáo dục; góp phần vào việc thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nông thôn miền núi và giữ vững an ninh quốc phòng.

Toàn bộ diện tích rừng phải được quản lý bền vững, đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, giá trị dịch vụ môi trường rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu;

Thiết lập được ranh giới lâm phận quản lý rừng bền vững, ổn định lâu dài. Là cơ sở pháp lý và tài liệu hữu ích để các cấp, các ngành thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Trường theo Phương án được duyệt.

Hình ảnh dự án